Extent of arid region in India

Extent of arid region in India

  Extent of arid region in India
  Regions

  Area (m.ha)

  Important districts represents

  A. Hot arid region

  31.71


  a) North-West India

  28.56


  - Western Rajasthan

  19.61

  Bikaner, Barmer, Jaisalmer, Jodhpur, Ganganagar, Churupali, Jalore, Nagor, Ajmer Sikar, Jhunjhanu

  - North – Western Gujarat

  6.22

  Kutch, Amreli, Jamnagar Surendranagar, Jungadh Banaskantha, Mehsana

  - South-Western Punjab

  1.45

  Ferozpur, Bhatinda

  - South – Western Haryana

  1.28

  Hissar

  b) Southern India

  3.15


  - Andhra Pradesh

  2.16

  Anantapur, Kurnool & Cuddapah

  - Karnataka

  0.86

  Dharwad, Chitradurga, Bellary and Raichur

  - Maharastra

  0.13

  Dhulia, Nasik, Sholapur and Satara

  B. Cold arid region

  7.83


  - Jammu & Kashmir

  7.00

  Leh, Kargil, Ladakh

  - Himachal Pradesh

  0.83

  Kinnaur, Chamba,

  Total

  39.54 m.ha


Last modified: Thursday, 3 May 2012, 6:08 AM